Общи условия и Лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.


С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "ФРAМАР" ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.


"ФРAМАР" ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:123732525, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 2.


„ФРАМАР” е запазена марка с регистрационен номер на марката 79818/26.03.2012 г. в патентно ведомство на Република България.


Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).


 "ФРAМАР" ООД притежава съответното Удостоверение, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за регистрация на дрогерия, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 16, с ръководител Рамела Сакъз, а именно Удостоверение № 015-1/02.07.2018 г., издадено от РЗИ – Стара Загора.
"ФРAМАР" ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни.


Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "ФРAМАР" ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.


С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в съответните ни аптеки или на имейл адреса на дружеството office@framar.bg.


Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.
Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.


Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

"ФРAМАР" ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

"ФРAМАР" ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това "ФРAМАР" ООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на "ФРAМАР" ООД за това. Ако забележите лекарства по лекарско предписание с възможност за закупуване от сайта, МОЛЯ сигнализирайте на имейл адреса office@framar.bg.


Отговорност


Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "ФРAМАР" ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.


"ФРAМАР" ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. "ФРAМАР" ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.


"ФРAМАР" ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.


Авторски права


Изложеният материал в сайта на "ФРAМАР" ООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на „ФРAМАР" ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. "ФРAМАР" ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него. 


Защита на личните данни


„ФРAМАР“ ООД ръководи дейността си от принципната позиция, че защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, гарантирано то член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез електронната страница https://www.framar.bg/, дружеството „ФРAМАР“ ООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). „ФРAМАР“ ООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни на физическите лица, при събирането и обработването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните ни отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги. За детайлна информация, относно политиката ни на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, моля запознайте се с раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.


В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като наши клиенти, уредени от настоящите общи условия, „ФРAМАР“ ООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договора помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, „ФРAМАР“ ООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.


„ФРАМАР“ ООД не предоставя лични данни на свои потребители на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.Предоставяне на информация за здравни грижи 


Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.
Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.
Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

 

За сайта


"ФРAМАР" ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми


Относно: Публикации с необосновано съдържание, имащи обиден и клеветнически характер.

Електронната страница не може да се използва за публикации  с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер. Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата ни.


Търговска марка и авторски права


Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.


Регистрация


Електронният магазин на "ФРAМАР" ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.


Съгласие с отметка при извършване на покупка


С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.


Поверителност на личните данни


Личните данни, получени от "ФРAМАР" ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@framar.bg."ФРAМАР" ООД събира следната информация за потребителите:


Лична информация за потребителите:


Име

Точен адрес за доставка

Телефон за контакт

Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:


Фирма
Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,

Точен адрес за доставка

Телефон за контакт

Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни "ФРAМАР" ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "ФРAМАР" ООД.


Сигурност на личните данни


Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми "ФРAМАР" ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.


"ФРAМАР" ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. "ФРAМАР" ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.                                                                                                                                              

 

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ


Електронният магазин на "ФРAМАР" ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.


При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 042 / 605 300 или на електронна поща online@framar.bg .


Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради: Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

 

Цени и начин на плащане


Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цените на стоките са франко склада на Фрамар в България. Купувачът заплаща разходите за транспорт при условията посочени по-долу.

Всички евентуални разходи, свързани с вноса на стоките в трета страна, посочена от купувача като място на доставката, в т.ч. касаещи заплащането на мита, данъци, такси и други, които биха възникнали при доставка на стоките извън територията на Република България, в т.ч. свързани с митническото оформяне на вноса на стоките в трета страна, са за сметка на Купувача. Продавачът Фрамар не носи отговорност и не е ангажиран по никакъв начин с извършването на действия в тази връзка или със заплащането на каквито и да било суми.


Начините на плащане, които се приемат, са следните:


НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

 

ПО БАНКОВ ПЪТ – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на "ФРAМАР" ООД, като посочва номера на проформата като основание за превода.

Плащанията се извършват по една от следните сметки:

 

Банка             
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА- гр. Стара Загора        

BIC: FINVBGSF; IBAN:BG92FINV91501015971523


УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - гр. Стара Загора

BIC:    UNCRBGSF; IBAN:            BG51UNCR70001520576875

БАНКА ДСК - гр. Стара Загора   

BIC: STSABGSF;     IBAN: BG75STSA93000023629201

 

Валидността на поръчката е 10 дни.


С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Epay.bg, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.


С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.


През Epay.bg - С превод от микросметката на Потребителя към микросметката на "ФРAМАР" ООД.


"ФРAМАР" ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от "ФРAМАР" ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.


"ФРAМАР" ООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.


Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron и карти с логото на Борика.


Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 5 000 лева.


Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:


Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).


Данни за идентификация


За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.


Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

Начин, срок и цена на доставка


Начините на доставка, предлагани от "ФРAМАР" ООД са следните:


Доставка с куриерска фирма ЕВРОПЪТ.


Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 28 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.


Цени и условия за доставка с куриерска фирма Европът:


Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма ЕВРОПЪТ на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, както и събота до 13.30 часа.
Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.


Цената на доставката е:


При стойност на поръчката цена на доставката:

 от       0          до        30        6 лв.

от        30        до        60        4 лв.

от        60        до        100      3 лв.

над      100      БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА


Посочените куриерски цени са за доставка до 5 кг.

Пратка с приоритетен час /по желание на клиента/ се оскъпява с такса от 3.60лв.

Цени за доставки на куриерски пратки над 5 килограма:

от        5          до        10 кг.   7 лв.

от        10        до        15 кг.   9 лв.

от        15        до        20 кг.   11 лв.

от        20        до        25 кг.   13 лв.

от        25        до        30 кг.   15 лв.

 
Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма ЕВРОПЪТ на територията на България. Разходите по застраховката на поръчаните артикули са за сметка на "ФРAМАР" ООД.


Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.


При желание за доставка с друга куриерска фирма, цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната спедиторска фирма. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайтовете на фирмите.


Доставка с куриерска фирма Български пощи - за поръчки извън България
Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 28 - 36 работни дни, от деня, в който е направена поръчката/получено е потвърдено заплащане.
Цената, която "ФРAМАР" ООД изисква за международна доставка е 39 лева с ДДС, като цената включва експресна препоръчана доставка с малък пакет или колет /в зависимост от обема/тежестта на пратката/. Цената на поръчката и доставката се предплащат. Цената е валидна за пратки до 2 килограма.


Ако тежестта на пратките надвишава 2 килограма, то всеки започнат килограм се тарифира с 5 лева допълнително /за страните на континента Европа/ и с 7 лева /за всички останали страни/.


"ФРAМАР" ООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, "ФРAМАР" ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

 

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:


Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на office@framar.bg .


Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:


а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;


Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на office@framar.bg .

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

При неизпълнение на тези условия, "ФРAМАР" ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, "ФРAМАР"ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

- доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;


Обръщаме Ви внимание, че когато е приложимо, при съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;

 

Правото на потребителя да върне закупения от нас продукт е НЕПРИЛОЖИМО по отношение на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

 

Рекламации

 

При изпълнение на поръчки от лица, явяващи се потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Фрамар изпраща закупената от потребителя стока, във вида, количеството, качеството и другите характеристики, съгласно договора;

 

В случай на несъответствие на потребителката стока, потребителят има право да предяви рекламация. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, потребителят може да я откаже още при доставянето й от куриера и да не я приеме от него. Рекламацията за несъответствие на потребителката стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в срок до един месец от деня, в който получим Вашата рекламация. Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице като се изпращат на електронната поща на Фрамар, посочена в този сайт – office@framar.bg , или на адреса на управление на дружеството.

 

Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в електронната поща на Фрамар и при условие, че сме получили обратно стоката, която е била изпратената, във вида, в който е  получена.

 

На рекламация не подлежи стока, за която потребителят е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, които са били специално изработени за потребителя и чието несъответствие се дължи от материали, предоставени от потребителя.                                                                  

 

При предявяване на рекламацията задължително следва да посочите: предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация задължително се прилагат и документи, на които се основава претенцията: касова бележка/ фактура; документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, потребителят има право да претендира за безплатно привеждане на стоката в съответствие с договора чрез извършване  на ремонт, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят няма право да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената, когато ние сме се съгласили да поправим стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията или да я заменим стоката с друга.

 

Разноските по връщането на стоката са за сметка на потребителя, а разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Фрамар. Всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка.

 

Рекламации относно закупените продукти се приемат, в случай, че същите не са използвани,  са в изряден търговски вид и без нарушена опаковка (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката; разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката).

 

Задължение на потребителя е да съхранява стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на Фрамар. Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.

 

Стоката се връща чрез куриер, като транспортните разходи са за сметка на потребителя. След получаване на върната стока и прегледа й, ако стоката не може да бъде поправена или заменена с друга, а потребителят е избрал да му бъде възстановена заплатената сума, то стойността на стоката се възстановява на потребителя. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

 

По отношение на клиенти, които нямат качеството на потребители по ЗЗП, е приложим общият ред за рекламации по Закона за задълженията и договорите.

 

Разглеждане на жалби


На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.


Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.


Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.


Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.


Формуляр за упражняване правото на отказ от договора


Надзорни органи


Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 

Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 

Телефон: 02 / 940 20 46 

Факс: 02 / 940 36 40

 Уeб caйт: www.cpdp.bg


Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

 Уeб caйт: www.kzp.bg


Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

 Уeб caйт: www.cpc.bg

 

                                    ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ ЛИЧНИ ДАННИ

Обхват и цел

Тази политика е приложима за обработката на личните данни на клиентите на „ФРАМАР“ ООД ("Фрамар", "нас", "нас" или "ние"). Целта на тази политика е да осигури на нашите настоящи, бивши и потенциални клиенти (наричани общо "клиенти" или "Вас") общо разбиране за:

 •  Обстоятелствата, при които събираме и обработваме личните Ви данни
 • Видовете лични данни, които събираме
 • Причините за събирането на личните ви данни
 • Как обработваме Вашите лични данни
 • Разпределение на отговорността за обработката на лични данни между различни юридически лица на Фрамар и
 • Данни за връзка с нас, за да можете да получавате информация за и да предявите Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.


Тези правила се актуализират непрекъснато, за да отразят мерките, предприети от Фрамар във връзка с Вашите лични данни.


Администратор

„ФРАМАР“ ООД (търговското дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:123732525, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. Петър Парчевич № 26, ет. 2) е администраторът във връзка с обработката на Вашите лични данни за нуждите на предлаганите от дружеството на клиентите стоки и  услуги - лекарства и лекарствени продукти, фармацевтични суровини, субстанции и готови форми за хуманно и ветеринарно приложение, санитарни и хигиенни материали, медицински и стоматологични консумативи, инструменти, лабораторни пособия и реактиви; детски, лечебни и диабетични храни и хранителни добавки; изготвяне на лекарствени форми, оптически услуги; научна и приложна дейност във фармакологията; диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти. Освен това Фрамар е контролиращо лице за всяка обработка на лични данни във връзка с вътрешноведомствения мониторинг на качеството на предлаганите от него стоки и услуги, както и за спазване на регулаторните изисквания при извършване на дейността му.


Банка             
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА- гр. Стара Загора        

BIC: FINVBGSF; IBAN:BG92FINV91501015971523


УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - гр. Стара Загора

BIC:    UNCRBGSF; IBAN:            BG51UNCR70001520576875

БАНКА ДСК - гр. Стара Загора   

BIC: STSABGSF;     IBAN: BG75STSA93000023629201

 

Цел и правна основа за обработка


Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме и обработваме вашия IP номер и информация за Вашето разглеждане на същия. Целта на обработката ни е да Ви идентифицираме като завърнал се посетител на нашия уебсайт, да анализираме поведението на посетителите на нашия уебсайт, за да подобрим комуникацията и структурата на нашия уебсайт и да изградим профил на Вашите интереси, за да можем да Ви покажем подходящи обяви за нашите продукти и услуги, също и на други уебсайтове. Когато е възможно, ние също така комбинираме данните за онлайн поведението Ви с личните данни, които сте ни предоставили по-рано.


Правното основание за обработката на Вашите лични данни, както е описано по-горе, е, че тази обработка е необходима за целите на нашия законен интерес, с изключение на обработката, при която комбинираме данни за онлайн поведението Ви в мрежата с личните данни, които преди това евентуално сте ни предоставили, за които ние се основаваме на Вашето съгласие. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете използването на тези "бисквитки". Моля, изпратете заявка за оттегляне на съгласие към екипа за управление на бизнеса.

  

Принципи на обработката на данни


Обработката на Вашите лични данни представлява важна част от процеса на предоставянето Ви на нашите продукти и услуги. Оценяваме доверието, което ни гласувате, когато ни предоставите личните си данни, и считате, че поверителността Ви е съществена част от услугите, които предлагаме. За да защитим Вашите лични данни, като същевременно отдаваме дължимото на клиента и предлагаме качествени и безопасни стоки и услуги, се придържаме към следните пет основни принципа.


Свобода на избор


Вашите лични данни принадлежат на Вас. Стремим се да не правим никакви предположения относно предпочитанията Ви за поверителност и да проектираме нашите услуги така, че да можете да изберете дали да споделяте Вашите лични данни с нас.


Баланс на интересите


Когато обработването на личните Ви данни е необходимо за упражняването на законни интереси и когато този интерес надвишава необходимостта да защитите поверителността си, можем да обработим определени Лични данни без получаване на Вашето съгласие, ако това е разрешено от закона. В някои други случаи можем да обработим личните Ви данни без Ваше съгласие, ако това се изисква в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация вижте секцията "Съгласие" по-долу.


Пропорционалност

Фрамар ще обработва личните данни на нашите клиенти само ако е адекватно, подходящо и необходимо по отношение на целта, за която са събрани. Целта ни е да анонимизирате личните си данни, когато функция или услуга може да бъде постигната с анонимни данни. Ако комбинираме анонимни или не-лични данни с Вашите лични данни, те ще бъдат третирани като лични данни, докато останат съчетани.


Прозрачност и сигурност


Фрамар вярва в прозрачността относно кои лични данни обработваме и за какви цели. За нас е от жизненоважно значение да защитим Вашите лични данни, тъй като една от основните ценности на Фрамар е да защитава това, което е важно за Вас. При поискване, Фрамар ще предостави на клиентите допълнителна информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.


Правно съответствие


Политиката на Фрамар е да спазва приложимите законови разпоредби, уреждащи дейността му, в т.ч. неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на своите клиенти. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България и приложимите правни норми на Европейския съюз, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Когато е необходимо, ще коригираме обработката на личните Ви данни, за да осигурим спазването на приложимото право.

Личните данни, които Фрамар събира за Вас, ще бъдат използвани:

 • да ви предоставим продукти и услуги, включително да удостоверим възможността Ви за закупуване на определени покупки и услуги, както и да Ви предложим по-добри оферти и опит;
 • да ви информираме за актуализации или промени в нашите продукти и услуги, включително, но не само, промени в нашите Общи условия и правила;
 • да Ви информираме за нови продукти, услуги и събития;
 • да оценяваме и подобряваме предлагането и комуникацията с клиентите;
 • да се изпълняват законовите изисквания или разпореждания на компетентните власти;
 • да ви информираме за нашите продукти и услуги и да идентифицираме тези, които могат да представляват интерес за Вас;
 • за извършване на пазарни проучвания; и
 • за целите на анализа и профилирането на клиентите (онлайн и социално), извършени от нас и избраните от нас доставчици.


Събиране на данни


Можете да ни предоставите информация за Вас, когато използвате услугите на Фрамар в аптеките на дружеството или в други контакти с Фрамар, например чрез нашия уебсайт или клиентски центрове (в този контекст, имайте предвид, че телефонните разговори могат да бъдат регистрирани с Вашето съгласие за целите на осигуряване на качеството). Такива данни могат да включват:

 • Вашата информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.);
 • демографска информация (възраст, семейно положение, състава на домакинствата и т.н.);
 • данни за местоположението, генерирани от Вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.); и
 • данни, свързани с покупката и използването на нашите продукти и услуги (предпочитания и настройки на клиентите, история на покупките, профил на сайта ни и т.н.).


Ние сме особено внимателни и прилагаме допълнителни мерки, ако и когато събираме и обработваме чувствителни лични данни, както се изисква от приложимото законодателство. За да се избегнат съмнения, трябва да се отбележи, че приложимото право може да изисква други данни да се третират като чувствителни лични данни.


Забележка


Когато това е разумно практично или според изискванията на приложимото законодателство, във връзка с събирането или регистрирането на Вашите лични данни ние ще Ви предоставим (i) конкретна информация за целите на Обработката на Вашите лични данни, (ii) самоличността на администратора (iii) самоличността на трети лица, на които данните могат да бъдат разкривани, и (iv) друга информация, която може да е необходима, за да сте сигурни, че сте в състояние да защитите Вашите права. Посочената по-горе информация може да бъде предоставена например при закупуване на предлагани от нас стоки, в мобилни приложения, разработени от Фрамар, на www.framar.bg или по друг начин в споразумение, сключено с Фрамар.


Съгласие


Когато това е разумно практическо или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Никога няма да приемем съгласието Ви за даденост. Вместо това ще се уверим, че можете да се съгласите по ясен и прозрачен начин. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с Фрамар на адреса на управление на дружеството, посочен и в секцията "Информация и достъп" по-долу. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги.


Събиране и обработка на лични данни без съгласие


Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на Фрамар, обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или изисквано от приложимото законодателство.


Приложения на трети лица


Можете да получите достъп до приложения и други услуги, свързани с предлагани от нас стоки и услуги, но предоставени от трето лице, което например може да изисква предаване на данни на това трето лице. Фрамар не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги, предоставени от трети лица, и Ви препоръчва да прегледате внимателно приложимите условия за (или всякаква политика на неприкосновеност), свързани с такива приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси, свързани с използването на личните ви данни от трети лица, моля, свържете се директно с третото лице.


Международни трансфери


Фрамар може да прехвърли Вашите лични данни на получатели в страни извън Европейското икономическо пространство, които могат да имат различни закони за защита на данните. Това включва държави, за които Комисията на ЕС счита, че няма адекватно ниво на защита на личните данни. Ако това се случи, Фрамар ще гарантира наличието на правно основание за прехвърлянето в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Също така ще бъдете информирани за правното основание, какви предпазни мерки са били приложени и откъде можете да получите копие от информацията за тези гаранции.


Използване на данни


За повечето наши действия по обработка можете да прекратите използването на Вашите лични данни, като актуализирате Вашите предпочитания, прекратите определена услуга, отменяйки Вашето съгласие за обработката, като се свържете с Фрамар на адреса, посочен в секцията "Информация и достъп" по-долу, или както е указано по друг начин от нас. Въпреки това и освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, обикновено не можете да се откажете от обработката на личните си данни:


по отношение на определени действия за събиране и последваща обработка на Вашите данни, свързани с безопасността, качеството и подобряването на продуктите;
които изпълняваме, за да Ви изпратим важни известия, като например промени в нашите Общи условия и правила, или при изтегляне от търговската мрежа на определени продукти; и
които извършваме, за да съблюдаваме наши правни задължения или за защита на наши законни интереси.


Задържане


Ние ще запазим Вашите Лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тези правила, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат (и, ако е приложимо, до изтичане на гаранционния срок) или докато не оттеглите Вашето съгласие. Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени Лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове. Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон.Качество на данните


Когато обработваме Вашите лични данни, ние се стремим да гарантираме, че то е правилно и актуално. Опитваме се да изтрием или коригираме лични данни, които са неправилни или непълни. За повече информация относно правото Ви да гарантирате точността на Вашите лични данни, съхранявани от нас, моля, вижте секцията "Информация и достъп" по-долу.


Информация и достъп


Както е посочено в секцията "Забележка" по-горе, може да Ви предоставим конкретна информация относно обработката на личните Ви данни при събирането или регистрирането на такива данни. Имате право да поискате (i) копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, (ii) да коригирате или премахвате лични данни, които смятате, че са неточни, и (iii) да изтриете личните си данни и да ограничите обработката на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, както и да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четен формат и да ги предадете на друг администратор.


Исканията трябва да бъдат изпратени до дружеството ни, на адреса му на управление. Вашите искания ще бъдат разгледани своевременно и по подходящ начин. Когато приложимото законодателство предвижда административна такса за изпълнение на Вашите искания, таксата може да бъде събрана от Фрамар. Освен това може да имате достъп до общ преглед на определени Лични данни, които сте предоставили директно и които се съхраняват от Фрамар и да коригирате или актуализирате информацията си, като влезете в потребителския портал на Фрамар или подобна услуга предлагана на местния пазар. За повече информация относно Вашите права, моля свържете се с нашия служител по защита на данните. Моля, вижте данните за контакт на нашия служител за защита на данните в края на този документ.


Сигурност

Фрамар прилага технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, неразрешено разкриване или достъп и всякакви други незаконни форми на обработка.


Разкриване пред трети страни


Фрамар може да сподели Вашите лични данни:

 • с отделните звена в предприятието, при служебна обоснованост;
 • с оторизирани дилъри с цел разпространение до Вас на оферти за продукти и услуги и други съобщения;
 • с други бизнес партньори с цел разпространение на оферти за продукти и услуги и други съобщения за Вас или за научноизследователска и развойна дейност;
 • във връзка с продажба или прехвърляне на предприятието на Фрамар или неговите активи;
 • когато се изисква от закона, например във връзка с разследване от компетентни държавни органи, на съответното правно основание;
 •  когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си, например, за да разследваме потенциални нарушения на нашите условия и да откриваме, предотвратяваме или разкриваме измами или други въпроси, свързани със сигурността
  с други бизнес партньори или трети страни, в които сте избрали да получавате услуга от тях и им е разрешено да заявят данни от Фрамар (например за доставка в предлагани от нас стоки и услуги);
 • с нашите доставчици на продукти и услуги, които работят от наше име във връзка с гореизброените употреби, като доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уеб сайт, изпращат съобщения, извършват анализи на данни, процесори на кредитни карти или доставчици на системи, съхраняване или управляване на кредитна карта или финансова информация; и
 • с доставчици на аварийни услуги, като правоприлагащи органи или неотложно медицинска помощ).


Фрамар, като администратор на Вашите лични данни, като общо правило, ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за това. Въпреки това, ако това е позволено от закона, можем да споделим личните Ви данни без Вашето съгласие, освен ако считаме, че Вашето съгласие е необходимо в конкретния случай или Вашето съгласие се изисква от закона, в следните случаи:

 • когато разкриването се вменява от закона; и
 • когато разкриването е необходимо за целите на законния интерес, упражняван от Фрамар (например, за да защитим нашите законни права и интереси, както е описано по-горе).

 

Обработка на данни от наше име


Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни в рамките на служителите и доставчиците на Фрамар, които трябва да използват информацията, за да я обработят от наше име и които са задължени по договор да пазят личните Ви данни сигурно и поверително. Целта ни е да изберем вариант за доставка на Услуги за обработка, при който най-добре се защитава целостта на Вашите лични данни спрямо която и да е трета страна. 


Маркетинг


Ние няма да продаваме или обменяме Вашите Лични данни с трети страни, освен ако не сме получили Вашето съгласие да го направим. Няма да споделяме Вашите Лични данни с трети страни за техните маркетингови цели, освен ако не сме получили Вашето съгласие за това. Ако сте предоставили такова съгласие, но искате да престанете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с тази трета страна. Можем да Ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се откажете от даден бюлетин за електронна поща или подобна комуникация, моля следвайте инструкциите в съответната комуникация. Можете също така да използвате Вашия потребителски портал на Фрамар да се откажете от конкретни видове комуникации от Фрамар и да промените вече предоставените предпочитания.

 

Уебсайтове и "бисквитки"


По принцип, можете да посетите уеб сайта на Фрамар, без да ни кажете кой сте Вие или да разкривате каквато и да е информация за себе си. Въпреки това, за да можем да Ви предоставим определени услуги или да направим определени предложения, често трябва да записваме определени елементи от лични данни, като например Вашето име и имейл адрес. Също така можем да събираме (чрез "бисквитки") анонимна информация за начина, по който сте използвали нашите уебсайтове преди това записване. Тази информация ще ни бъде полезна, за да подобрим нашия уеб сайт или маркетинг. Уебсайтът ни, отворен за нашите клиенти, включва информация относно използването на "бисквитки". За повече информация относно използването на "бисквитките", моля, прочетете секцията относно "бисквитките", публикувана за страницата ни.


Приложения


Когато изтегляте или се регистрирате, за да използвате някое от нашите приложения, можете да ни изпратите лични данни, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за регистрация. Освен това, когато използвате нашите приложения, можем автоматично да събираме определена информация, включително техническа информация, свързана с Вашето мобилно устройство, и информация за начина, по който използвате приложението. В зависимост от конкретното приложение, което използвате, и само след като сте се съгласили с такова събиране, може също да съберем информация, съхранявана на Вашето устройство, включително информация за контакт, информация за местоположението или друго цифрово съдържание. Повече подробности за вида информация, която събираме, са посочени в информационното известие и / или в специалното известие за всяко отделно приложение.


Услуги и приложения от трети страни


Някои приложения на трета страна, които изтегляте, предварително инсталирани или за които се регистрирате за ползването им, може да имат отделни условия и правила за поверителност, които се прилагат независимо от нашата политика за поверителност. Фрамар не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за ползване и декларацията за поверителност на всяка услуга или приложение на трета страна, преди да се регистрирате, да ги изтеглите или да ги използвате. Също така препоръчваме да търсите опции за поверителност и контроли в приложения на трети страни след изтеглянето.


Деца


Услугите ни не са предназначени за деца. Ние съзнателно не събираме никакви Лични данни за лица под 18-годишна възраст, нито продаваме нашите продукти или услуги на тях. Ако дете ни е предоставило лични данни, родителят или настойникът на това дете може да се свърже с нас, за да изтрием информацията от нашите записи. Ако смятате, че може да имаме информация от лице на възраст под 18 години, моля свържете се с нас. Ако научим, че по невнимание сме събрали личната информация на дете, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията възможно най-скоро.


Мониторинг


В изпълнение на законовите изисквания, ние наблюдаваме как функционира нашата система. Това означава, че събираме статистически данни за работата й.


Подаване на жалба до надзорен орган


Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на законите и разпоредбите за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Република България надзорен орган по защитата на личните данни се явява Комисията за защита на личните данни, имаща седалище на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg , Интернет страница: www.cpdp.bg


Представител на Фрамар за защита на личните данните

 

За повече информация относно Вашите права във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни, както и за данни за връзка за допълнителна информация и оплаквания, можете да се свържете с Представителя на Фрамар, във връзка със изпълнение на задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), чрез следните данни за контакт:


Имейл адрес: office@framar.bg


Пощенски адрес: Република България, град Стара Загора - 6000, ул. Петър Парчевич № 26. 


Данни за контакт: г-жа П. Желязкова, Представител на „Фрамар“ ООД за защита на личните данните.

Дата на последна корекция 09.06.2021г.

© 2007 - 2021 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook